Zorunlu Deprem Siğgortası

A-SİGORTA KAPSAMI

1-Sigortanın Kapsamı

587 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince , 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler , tapuya kayıtlı ve mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar , bu binalar içinde yer alan ve ticarethane , büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir. Bu sigorta ile , deprem , yangın , infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda ve temellerinde , doğrudan neden olacağı maddi zararlar , sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları 
Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır. 

2- Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar 

1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar 
2 Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar.
3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar
4- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

3- Teminat Dışında Kalan Haller 

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

1- Enkaz kaldırma masrafları , Kâr kaybı. İş durması , kira mahrumiyeti , 
alternatif ikametgah ve iş yeri masrafları , mali sorumluluklar ve benzeri 
başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,

2- Her türlü taşınır mal , eşya ve benzerleri
3- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar.
4- Manevi tazminat talepleri 

laptop servisi notebook servisi bilgisayar servisi